کتاب ها


نتایج 1 تا 3 از کل 7 نتیجه
موجودی: 575

قوانین و مقررات خرید خدمات حجمی و کار معین

850,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 250

قوانین و مقرران معاملات بانک ها

550,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 249

قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه (انواع شرایط عمومی پیمان)

760,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)