کتاب ها


نتایج 4 تا 6 از کل 7 نتیجه
موجودی: 249

قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه (انواع شرایط عمومی پیمان)

760,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 248

قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

760,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 250

قوانین و مقرران معاملات بانک ها

550,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)